Ikääntyminen ja elämän tarkoituksellisuus

Elämän tarkoitus on ihmiselämän keskeisimpiä voimia -Viktor E. Frankl

Mitä tarkoittaa elämän tarkoitus = Se on jokin asia, minkä vuoksi ihminen pitää elämää elämisen arvoisena

Tarkoituksellista elämää elävä ihminen osaa nauttia pienistä iloista, jotka koostuvat elämän asenteesta ja arjen elämisen kautta tapahtuvista teoista ja kokemuksista.

Elämän tarkoitus on omaa elämää koskettavia kysymyksiä, jotka liittyvät omiin valintoihin ja kokemusmaailmaan. Tarkoituksen etsiminen ja luominen sekä merkityksen tulkitseminen on yksilöllistä ja jatkuu läpi elämän ja vaihtelevat eri elämänvaiheissa. Viimeistään ikääntyessä alkaakin pohtia elämänkokemuksiaan ja kysymään, mikä on elämän tarkoitus, merkitys ja mielekkyys. Yleispätevää vastausta tähän ei kuitenkaan ole, vaan jokaisen on itse vastattava kysymyksiinsä.

Ikääntyessä elämän tarkoituksen pohtiminen tarkoittaa elämän mielekkyyden ja merkityksen uudelleen etsimistä. Joka korostuu varsinkin silloin kun terveys ja toimintakyky heikkenevät, jolloin voi olla vaikeaa/mahdotonta jatkaa elämään tarkoituksellisuutta tuovia harrastuksia ja tekemistä. Tästäkin huolimatta ikääntyvän on mahdollista kokea elämänsä tarkoitukselliseksi.

Toimintakykyinen ja tervekin voi kokea elämän tarkoituksettomaksi, Tämä voi ilmetä esim. eläkkeelle siirryttäessä, kun itselle ei löydykään mielekästä tekemistä, jolloin elämä tuntuu turhalta ja tyhjältä.

Moni ikääntynyt kuitenkin pystyy kohtaamaan nämä muutokset, keksimällä itselleen muuta mielekästä tekemistä, vaalii menetetyn läheisen muistoa ja kokee läheisyyttä muihin perheen-jäseniin tai lemmikkieläimeen. Joku saattaa iloita siitä, että on savuttanut korkean iän ja on edelleen elossa: elämän tarkoitus on elämä sinänsä.

Vaikutukset terveyteen

Elämän kokeminen tarkoitukselliseksi on vahvasti yhteydessä mielen hyvinvointiin.

Jos tarkoituksettomuuden tunne on ohimenevä tila, se ei uhkaa elämänlaatua pitkällä tähtäimellä. Mutta jos se jää pysyväksi, se kehittyy henkiseksi neuroosiksi, jolloin ihminen elää merkityksetöntä elämää ja tämän jatkuessa pitkään seuraa siitä vakava uhka elämänlaadulle.

Tarkoituksettomuuden kokemusten vaikutukset

Kokemus siitä että elämällä ei ole tarkoitusta, eikä tekemiselle ole merkitystä, koska elämästä puuttuu haasteet ja velvollisuudet. Voivat aiheuttaa masennusta, ahdistusta ja epätoivoa. Myös läheisen ihmisen menettäminen voi ainakin joksikin aikaa aiheuttaa sen, että elämä ei kosketa, mikään ei tunnu mielekkäältä. Taikka jo läheisissä suhteissa, elämässä sinänsä, terveydessä ja toimintakyvyssä, erilaisissa tekemisissä, matkustamisessa, osallistumisesta kulttuuritapahtumiin tai toisista ihmisistä huolehtimisessa tapahtuu muutoksia ikääntymisen myötä, heijastuvat ne tarkoituksen ja mielekkyyden kokemukseen.

Kokemukset voivat myös vaihdella elämäntilanteesta toiseen. Elämän sisäiset tavoitteet muuttuvat, ja toisinaan eletty elämä tuntuu välillä merkitykselliseltä, välillä ei.

Elämän tarkoituksellisuuden löytymisen haasteet

Tarkoituksen, merkityksen ja mielekkyyden etsiminen, luominen ja ylläpitäminen voi olla ongelmallista elämänkulun viimeisissä vaiheissa, kun ihmisen keho, mieli ja ihmis-suhteet ovat haavoittuvia.

Jotkut iäkkäät ihmiset pystyvät mukautumaan uuteen elämän vaiheeseen ja käyttämään voimavarojaan uusien merkitysten ja uuden mielekkyyden luomiseksi. Toiset taas tarvitsevat paljon sosiaalista tukea ja eheyttäviä kohtaamisia, jotta merkitykset eivät pirstoutuisi ja mielekkyys katoaisi.

Elämän tarkoituksellisuutta etsimässä

Uusien tarkoitusten löytäminen elämään vaatii, myös ikääntyneeltä itseltään usein sekä luovuutta että sopeutumista. Pohtiessa olemassaolon kysymyksiä ja omia elämisen ja toimimisen mahdollisuuksiaan ikääntynyt saattaa tarvita toisen ihmisen tukea. Toinen ihminen voikin osuvasti kohdennetuilla tai avoimilla kysymyksillä saada esille ikäihmisessä itsessään piilevän viisauden ja auttaa häntä löytämään sillä hetkellä tarvittavat elämän suuntaviivat. Varsinkin silloin kun ikääntyneen toimintakyky on hyvin heikko ja avun tarve suuri, on entistä tärkeämpää tukea iäkkään tarkoituksellista arkea, kuten tukemalla löytämään elämästä jäljellä olevia asioita, joista voi olla kiitollinen.

Iän ja sairauksien mukana tulleiden arjen haittojen ja hankaluuksille tai yllättäen eteen tulleille muutoksille on mahdollista löytää lempeä ja hyväksyvä suhtautumistapa, jolla pyritään päästä vaikeasta tilanteesta eteenpäin. Tärkeintä onkin miten itse määrittelee muutoksen ja menetyksen merkityksen elämässään, kuten kuinka asennoituu niihin ja millaisia keinoja itsellä on niistä selviytymiseen. Tällöin keskeisimpiä ovatkin henkiset kyvyt ja voimavarat, koska oman elämän tarkoituksen toteutuminen perustuu niiden löytymiseen, tietoiseen käyttämiseen ja jatkuvaan vahvistamiseen. (Huom. ei tarkoita saamaa kuin hengellisyys.)

Hoitokeinojen valinnan kannalta on tärkeää myös tunnistaa ikääntyvien masennuksen ja eksistentiaalisen turhauman eli tarkoituksettomuuden kokemusten erillisyys. Tarkoituksettomuuden kokemuksessa masennuksen hoitokeinot eivät ole tuloksellisia vaan huomio pitää kiinnittää tarkoituksellisuutta tukeviin lähestymistapoihin.

Elämän tarkoituksen löytyminen

Olemassaolon tarkoitus ja mielekkyys toteutuu silloin kun elämme elämäämme, asettaen itsellemme tavoitteita, sekä kysymällä itseltä miten tekemällä sitä tai tätä voi vaikuttaa elämäänsä. Sekä eheyden tunteesta joka koostuu elämän tarkoituksellisuuden, ymmärrettävyyden ja hallittavuuden tunteesta. Esim. kun kokee tekevänsä itselle merkityksellistä ja tässä hetkessä tarkoituksellista tehtävää.

Onnistunut ikääntyminen on sitä, että mukautuu uuteen elämäntilanteeseen tekemällä valintoja, hyödyntäen ja kehittäen omia olemassa olevia voimavarojaan, sekä kompensoimalla. kuten käyttämällä apuvälineitä tai tekemällä asiat eritavalla. Esim. näön heiketessä ei pystykään enää lukemaan kirjoja, jolloin voi sen sijaan kuunnella äänikirjoja. Ikääntyessä tulee myös valikoivammaksi ja keskittyy asioihin, joita pitää tärkeinä ja pystyy vielä tekemään. Sekä keskittyy vain niihin ihmisiin jotka merkitsevät itselle eniten.

Toisinaan elämän tarkoitus löytyy mahdollisuudesta olla esikuvana läheisilleen: että näinkin sairauteen voi suhtautua.

Vanhustyössä tärkeintä on kehittää osaamistaan tarkoitusta ja merkitystä vahvistaviin kohtaamisiin.

Lähteet:

Hyvä vanhuus kirja

https://mainiokodit.fi/ajankohtaista/merkityksellinen- vanhuus

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2020/02/Vanhuuden_mieli_kirja_final. pdf

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2016/08/ik%C3%A4%C3%A4ntyminen-ja-mielen-hyvinvointi .pdf

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *