Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

1.Rekisterinpitäjä

TS Hymyntuo(Y-tunnus: 2949599-1)

Osoite: Marjolahdentie 11-25

Puhelin: 0503644833

Sähköposti: tiina.silomaki@tshymyntuo.fi

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Tiina Silomäki

Osoite: Marjolahdentie 11-25

Puhelin: 0503644833

Sähköposti: tiina.silomaki@tshymyntuo.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on TS Hymyntuoasiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterintarkoitus on käyttää asiakkaiden tietoja mm:

  • Palveluiden tuottamiseen.
  • Palveluiden suunnittelu yksilölliseksi
  • Asiakasmaksujen laskutukseen
  • Asiakkaan yhteydenpitoon
  • Asiakaspalveluiden ja toiminnan kehittämiseen
  • Väärinkäytösten estäminen
  • Oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi

Rekisterin tietoja saa käyttää vain ennalta määriteltyihinkäyttötarkoituksiin, joka sille on määritelty, ellei muussa laissa ole toisin säädetty. Tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu -ja tilastointitarpeisiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Perustiedot asiakkaasta: Nimi, osoite, puhelinnumero,sähköposti. Tiedot ovat asiakkaan tilaamasta palveluista, hoitosuunnitelmasta ja laskutuksesta.

Rekisteriin voidaan tallettaa vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja

6. Säännönmukaiset tieto-lähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöltä itseltään palvelusopimusta tai -suunnitelmaa laadittaessa tai päivitettäessä tai asiakassuhteen aikana.

Lisäksi saatammesaada lisätietoja omaisilta.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidynasiakassuhteen voidaan katsoa päättyneeksi, eikä tietoja enää tarvita asiakkuuden hallintaan. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen joitakin tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjällä ei ole tarvetta luovuttaa tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. (Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista lupaa. Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa myös Euroopan unionin ulkopuolelle ottaen huomioon salassapitosäädökset (Henkilötietolaki 523/1999). Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.)

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Tiedot säilytetään kassakaapissa. Tulostetut asiakirjat säilytetään kyseisessä kaapissa vain tarvittaessa ja paperitulosteen tuhotaan käytön jälkeen.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan säilyttää myös tietokoneella. Kaikki laskutukseen liittyvät tiedot ovat tietokoneella salasanan takana muiden ulottumattomissa. Jos laskutukseen liittyviä asiakirjoja säilytetään manuaalisesti, ovat asiakirjat lukkojen takana.

Huolehdimme, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti. TS Hymyntuoon sitoutunut noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen hävittäminen tapahtuu asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen kannalta ontarpeellista.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on tiedonsaantioikeus asiakasrekisteriin tallennetuista tiedoistaan. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai siihen tarkoitetulla lomakkeella. Pyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

Pyyntö toimitetaan osoitteeseen: Marjolahdentie 11-25, 39700 Parkano

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus Henkilötietolain 29 §:n perusteella vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen, vanhentuneet tai tarpeettoman tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostitse tiina.silomaki@gmail.comtai kirjeitse osoitteeseen: Marjolahdentie 11-25, 39700 Parkano.

12. Muut henkilö-tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn kieltoilmoitus toimitetaan kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle osoitteeseen:

Tiina Silomäki

Marjolahdentie 11-25, 39700 Parkano

puh: 050 3644833

tiina.silomaki@tshymyntuo.fi